Regulamin

Regulamin konkursu „Focus na mazowieckie”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1.1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Plebiscytem lub Konkursem, jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710, zwana dalej Organizatorem.


1.2 Partnerem Konkursu jest:

Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON: 015528910, zwane dalej Partnerem.

1.3. Konkurs rozpocznie się dn. 29.05.2018 r. i trwać będzie do dnia 26.06.2018 r.

1.4. Plebiscyt odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  ZASADY OGÓLNE KONKURSU

2.1. Burda Publishing Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, jest Organizatorem Konkursu, w którym zostaną wyłonione i nagrodzone osoby, instytucje, organizacje i ich dokonania, w zakresie: nauki, technologii, kultury, sztuki, historii, przyrody.

2.1.1 przez czytelników w czterech kategoriach:

1. Nauka i technologia,

2. Kultura i sztuka

3. Historia

4. Przyroda

2.1.2. przez redakcję w 5 kategorii otwartej, do której zgłoszenia wysyłać będą czytelnicy i użytkownicy


2.2. Kolegium redakcyjne wraz z Partnerem wyłaniają ostatecznie po dziesięć nominacji do każdej kategorii.
 

2.2.1. Przy przyznawaniu nominacji do Kategorii, oceniane będą działalność osób, instytucji, organizacji, ich dokonania, zainteresowania, badania, osiągnięcia, odkrycia i publikacje.

2.2.2. Zapowiedź Konkursu ukaże się na łamach magazynu 6/2018,7/2018 Focus, oraz 6/2018, 7/2018 National Geographic Traveler oraz na stronie internetowej www.focus.pl,   www.national-geographic.pl.
 

2.3. O ostatecznym wyborze zwycięzcy we wszystkich kategoriach, z wyłączeniem Kategorii Otwartej, decydują wyniki głosowania czytelników oraz użytkowników serwisu Focus oraz National Geographic Traveler (szczegóły głosowania w punkcie 2.5.). W Kategorii Otwartej zadecyduje redakcja magazynu Focus.

2.4. Każdy z czytelników magazynu Focus oraz National Geographic Traveler oraz użytkowników serwisu Focus oraz National Geographic Traveler spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, może wziąć udział w Konkursie oddając swój głos na wybraną nominację w kategoriach:

1. Nauka i technologia,

2. Kultura i sztuka

3. Historia

4. Przyroda

a także zgłaszać swoich kandydatów do Kategorii Otwartej poprzez wypełnienie formularza na stronie www.focus.pl/focusnamazowieckie

2.5. GŁOSOWANIE
 

2.5.1. Czytelnicy magazynu  Focus oraz National Geographic Traveler będą mogli głosować na nominacje wyłącznie poprzez aplikację udostępnioną na stronie internetowej www.focus.pl/focusnamazowieckie, w kategoriach:

1. Nauka i technologia,

2. Kultura i sztuka

3. Historia

4. Przyroda

Nominacje zostaną wyłonione przez kolegium redakcyjne oraz Partnera i opublikowane na stronie internetowej www.focus.pl/focusnamazowieckie za pośrednictwem aplikacji. Głosowanie odbędzie się w terminie od 29.05.2018 r. do 26.06.2018 r., do godz. 23:59. Czytelnicy mogą zadecydować czy chcą oddać głos na jednego z nominowanych w kategoriach: Nauka i Technologia; Kultura i sztuka; Historia; Przyroda czy chcą jednocześnie skorzystać z możliwości wysłania własnej propozycji w Kategorii Otwartej.


2.5.2. Czytelnicy, aby oddać swój głos na jednego z nominowanych w kategoriach Nauka i Technologia; Kultura i sztuka; Historia; Przyroda lub skorzystać z możliwości wysłania propozycji własnej w Kategorii Otwartej powinni w okresie trwania Plebiscytu skorzystać z aplikacji, która znajduje się na stronie www.focus.pl/focusnamazowieckie.

2.5.3. Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na stronę www.focus.pl/focusnamazowieckie i oddać swój głos na kategorię: Nauka i Technologia; Kultura i sztuka; Historia; Przyroda lub skorzystać z możliwości wysłania propozycji w Kategorii otwartej.

2.5.4. Każdy głosujący może oddać swój głos w kategoriach Nauka i Technologia; Kultura i sztuka; Historia; Przyroda lub wysłać propozycję własną w Kategorii Otwartej - raz dziennie. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia głosu oddanego więcej, niż raz dziennie, w szczególności w skutek stosowania nielegalnego oprogramowania.

2.5.5. Głosowanie w konkursie jest bezpłatne.

2.5.6. Przez zagłosowanie w aplikacji lub wysłanie propozycji w Kategorii otwartej uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia Plebiscytu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

2.5.7. Wyniki głosowania w Plebiscycie Focus na Mazowieckie zostaną opublikowane w magazynie Focus 8/18 oraz na stronach www.focus.pl oraz www.national-geographic.pl.

2.5.8. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu zaś oddany przez nią głos/głosy są anulowane.

2.5.9. Przez zagłosowanie w aplikacji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia Plebiscytu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu.

3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Plebiscytu.

​3.3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (własnej propozycji nominowanej osoby w Kategorii otwartej) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

3.3.1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

3.3.2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

3.3.3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

3.3.4. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

3.3.5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

3.3.6. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

3.4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
 

4. ZASADY PLEBISCYTU

4.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Plebiscytu.

4.2. Plebiscyt obejmuje pięć kategorii:

1. Nauka i technologia

odpowiadające zadaniom samorządu takim jak: nauka; biznes; infrastruktura; zdrowie; bezpieczeństwo

2. Historia

odpowiadające zadaniom samorządu takim jak: historia; folklor

3. Przyroda

odpowiadające zadaniom samorządu takim jak: rolnictwo; ekologia

4. Kultura i Sztuka

odpowiadające zadaniom samorządu takim jak: Kultura; edukacja i sport; współpraca z zagranicą

5. Kategoria otwarta: Pomysły Mazowszan w ramach 4 obszarów tematycznych –nauka i technologia, historia, przyroda, kultura i sztuka.


4.3. W każdej kategorii wybierzemy 4 laureatów.
 

5. KOMISJA

5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje związane z Plebiscytem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu.

6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.

6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania do Organizatora.

6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

6.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

7.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie:imię oraz adres e-mail  jest BURDA PUBLISHING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: .

7.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego.

7.4. O ile Uczestnik wyrazi odrębne stosowne zgody: może otrzymywać newsletter drogą mailową, oferty handlowe Organizatora i jego Partnerów (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy), Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.

7.5. Więcej informacji znajdziesz tutaj –https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf

7.6. Regulamin niniejszego Plebiscytu jest dostępny na stronie www.focus.pl/focusnamazowieckie oraz w siedzibie Organizatora.

7.7. Na życzenie uczestnika Plebiscytu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Plebiscytu.

7.8. Biorąc udział w Plebiscycie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

7.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

7.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.focus.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 

ORGANIZATOR